วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
1.Dr.E.F.Codd ได้กำหนดส่วนประกอบของโมเดลเชิงสัมพันธ์ไว้กี่ส่วน อะไรบ้าง
ตอบ 3 ส่วน 1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของข้อมูล
2.ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมความถูกต้อง
ให้กับข้อมูล
3.ส่วนในการจัดการกับข้อมูล
2.ลักษณะโครงสร้างของรีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีลักษณะอย่างไร
ตอบ Relatiom โดยส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า Table หรือ ตาราง เนื่องจากโครงสร้างการจัดเก็บเป็นแบบตารางส่วนข้อมูลในแต่ละแถว จะเรียกว่า ทูเพิล (Tuple) ส่วนข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ จะเรียกว่าแอตทริบิวส์ (Attribute) ดังตัวอย่างมี 4 แอตทริบิวส์ คือ
SID,Sname,GPA,Major
3.ทูเพิล และแอตทริบิวส์คืออะไร
ตอบ ข้อมูลในแต่ละแถว จะเรียกว่า ทูเพิล (Tuple)
แอตทริบิวส์คือ SID,Sname,GPA,Major

4.เหตุใดจึงไม่กำหนดลำดับที่ให้กับแอตทริบิวส์หรือทูเพิล
ตอบความไม่เป็นอิสระของข้อมูล เช่น หากมีการกำหนดลำดับที่ เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลทูเพิล หรือทำการลบ ข้อมูลบางทูเพิลก็จะทำให้ลำดับที่ของทูเพิลเปลี่ยนไป
5.คีย์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ 4 ประเภท 1.คีย์คู่แข่ง(Candidate Key)
2.คีย์หลัก(Primary Key)
3.Alternate Kay
4.คีย์นอก(Foreign Key)

แบบฝึกหัดหน่วยที่4 ตอนที่ 2

มีข้อมูล 5 รีเลชันคือ
1. Department ( Deptld , CName, Credit, DeptID )
2.Faculty ( DeptID, Deptname, Location, FactID )
3.Course ( FactID, Factname)
4.Teacher ( TID, TName, Salary, Hire_Date, Head_TID, DeptID)
5.Teach (CID, TID )

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

1. หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บข้อมูลคือ
ตอบ บิต (Bit)
2. เขตข้อมูล(ฟิลด์)คืออะไร
ตอบ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการนำข้อมูลหลายๆไบต์ หรือหลายๆอักขระมา
รวมกัน
3. แฟ้มข้อมูลคืออะไร
ตอบ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการนำข้อมูลหลายๆระเบียนมารวมกัน
4. จงยกตัวอย่างปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
ตอบ 1.ความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2.ความไม่เป็นอิสระระหว่างโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูล
5. DBMS คืออะไร จงยกตัวอย่างหน้าที่ของ DBMS
ตอบ การบริหารจัดการข้อมูลเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ใช้กับฐานข้อมูล
6. จงยกตัวอย่าง ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล
ตอบ 1.ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2.กำหนดมาตรฐานข้อมูลได้
3.สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
4.เกิดความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลกับโปรแกรม
5.กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้
7. จงยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลที่มีอญู่ในปัจจุบัน

ตอบ Microsoft SQL, Sysbase, PostgreSQL

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

สอบปฏิบัติ Excel ข้อที่ 1 2 3 4

วิธีทำฟังชัน if (G7>89,"4"ท่าไม่ใช่เกด4ให้พิมIF(G7>69,"3"ท่ายังไม่ได้อีกให้พิม
IF(G7>59,"2","1"ทุกคังที่พิมฟันชันเสริดให้ไส(3ตัว
=IF(G6>79,K2,IF(G6>69,"3", IF(G6>59,"2",IF(G6>45,"1","0"))))
=IF(G7>79,K2,IF(G7>69,"3", IF(G7>59,"2",IF(G7>45,"1","0"))))
=IF(G8>79,K2,IF(G8>69,"3", IF(G8>59,"2",IF(G8>45,"1","0"))))
=IF(G9>79,K2,IF(G9>69,"3", IF(G9>59,"2",IF(G9>45,"1","0"))))เงินเดือนa+bรายได้เพิ่ม-dรายจ่าย
วิธีทำ=B5+B9+C9
=B6+B10+C10
=B6+B11+C11
=B6+B12+C12
=B9+B13+C13
นำเงินเดือนb5+b9ค่า ot + c9ค้านายหน้า
วิธีทำ=B5+B9+C9
=B6+B10+C10
=B6+B11+C11
=B6+B12+C12
=B9+B13+C13

นำยอดขายb8*c8คอมมิชชั่น+d8เงินเดือน
วิธีทำ=B8*C8+D8

=B9*C9+D9

=B10*C10+D10

=B11*C11+D11

=B12*C12+D12

=B13*C13+D13

=B14*C14+D14

=B15*C15+D15